TRENCH s.r.o.

Společnost TRENCH s.r.o. byla založena v roce 2011.

Obchodní rejstřík 11. července 2011 potvrdil finální formu právního subjektu, který má za cíl zúročit dlouholeté zkušenosti svého zakladatele Jaroslava Vařeky a jeho týmu.

Hlavním směrem, kterým se společnost TRENCH ubírá, je distribuce služeb a produktů v oblasti telekomunikací. V současné době je společnost TRENCH přímým distributorem společnosti Vodafone a T-mobile. Díky dlouhodobě transparentním vztahům jsme schopni nejen přinášet stabilní prodejní výsledky, ale především odpovědně a plánovitě využívat průběžně se rozrůstajících kapacit při zachování nejvyšší kvality.

S dynamicky se měnícím portfoliem námi distribuovaných telekomunikačních produktů a souvisejících služeb nabízíme našim partnerům nejen zajímavé obchodní podmínky, ale především flexibilní motivační systém, který je přizpůsoben jak pro začínající prodejní týmy, tak i pro velké a stabilní partnery. Na základě dloholetých zkušeností z unikátního telekomunikačního prostředí na českém trhu jsme schopni přesně vyhodnocovat rizika i příležitosti, se kterými je třeba v blízké budoucnosti počítat. Nabízíme proto našim partnerům vyvážené portfolio nabízených produktů, a tím zajišťujeme podmínky pro společnou stabilitu a dlouhodobý růst.

Company TRENCH s.r.o. was founded in the year 2011. 

At 11th of July 2011 the Business Register confirmed the final form of legal entity, which aims to capitalize on years of experience of its founder Jaroslav Vařeka and his team.

The main direction for the TRENCH company is the distribution of services and products in the field of telecommunications. Currently is the company TRENCH the direct distributor of Vodafone and T-mobile (providers of telecomuniaction services). Due to the long term transparent relationships, we are able not only to bring a stable sales results, but also responsibly use the continuously growing capacity while keeping the highest quality.

With the dynamically changing portfolio of telecommunication products and related services distributed by us, we offer to our partners interesting business conditions and flexible motivation system prepared for new sales teams, as well as for large and stable sales partners. Based on our long term experineces on unique telecommunications market in the Czech Republic, we are able to monitor and expect potential risks and opportunities comming in the near future. Therefore we can offer to our partners a balanced portfolio of offered products. By this way we provide our partners with conditions for joint stability and long term growth.

More then business

"Více než jen obchod" je heslo, které plně vyjadřuje náš přístup. Jak říká sám zakladatel společnosti "Pro nás je partnerství vždy na prvním místě!". I proto jsou vztahy s našimi partnery vždy založeny na transparentním přístupu. Otevřenost, upřímnost, vzájemný respekt a podpora, jsou charakteristickými rysy jakékoliv spolupráce s naším týmem. Víme, že podnikání přináší zasloužené zisky, ale především vyžaduje mnoho úsilí spojeného s vytvořením odpovídajících podmínek a technického zajištění provozu. Pracujeme již dlouhou dobu v prostředí přímého prodeje, a proto jsme vždy připraveni našim patrnerům pomoci nejen v odborných otázkách, ale i v lidských a podnikatelských rozhodnutích. Jsme jen tak silní, jak silní jsou naši partneři. Proto je pro nás vzájemná podpora a stabilita důležitější než obchodní zisk.

"More than business" is the motto that fully expresses our approach. As the founder says himself "The partnership is always on the first place!". Therefore relationships with our partners based always on transparent approach. Openness, honesty, mutual respect and support, those are characteristic features of any cooperation with our team. We know that the business brings well-deserved profits, but also requires a lot of effort in the creation of appropriate conditions of technical and operational support. We work for a long period of time in direct sales, and therefore we are always ready to help to our partners not only with technical issues, but also with human and business decisions. We are only as strong as our partners are. Therefore is the mutual support and stability more important for us than the commercial gain of our business.